جاده ارتباطی رستم آباد به خورگام

روستای سیبن

روستای پشتکلا