۵ آلاینده محیط زیست به مراجع قضایی شهرستان رودبار معرفی شدند.

 

 

 

 

 

 

 

به گزارش رودبار آنلاین؛ بهروز آژ رئیس اداره حفاظت محیط زیست رودبار گفت: پیرو اخطاریه های قبلی صادره به این ۵ نفر از از افرادی که در زمینه کنترل پساب فرآوری های زیتون هیچگونه اقدام موثری انجام نداده اند پرونده تخلف آنان برای بررسی به مراجع قضایی ارسال شده  است .

وی افزود: با توجه به فصل برداشت زیتون و به تبع آن فرآوری محصولات زیتون که باعث سرازیر شدن پساب واحدهای فرآوری و روغنکشی ها زیتون به آبهای جاری و زیر زمینی می شود  این اداره در پیگیری اخطاریه های قبلی صادره برای فرآوری های زیتون شهرستان رودبار در بازدید مجدد ۵ نفر از افرادی که در زمینه کنترل پساب هیچگونه اقدام موثری انجام نداد ه اند پرونده آنان برای بررسی به مراجع قضایی ارسال شده است .

آژ  تصریح کرد: تا کنون حدود ۲۵فقره اخطاریه زیست محیطی برای فرآوری های زیتون و روغنکشی ها صادر شده است که در پیگیری های آتی اگر چنانچه اقدام موثری انجام نشود ، حفاظت محیط زیست رودبار با قاطعیت با عاملان آلاینده محیط زیست برخورد خواهد کرد.